Neshaminy v Harry S Truman Boys Soccer - JRC-Bucks
Neshaminy's Nick Lindsey (13, left) pressures Truman goalie Dawson Black.

Neshaminy's Nick Lindsey (13, left) pressures Truman goalie Dawson Black.